Oznámenie

Mestská časť Košice - Sever týmto zverejňuje zámer previesť majetok mestskej časti na mesto Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e ) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov :

Stavbu parkoviska na Krupinskej ulici (Riešenie statickej dopravy na Krupinskej ulici)   

      Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o prevod majetku Mestskej časti Košice - Sever  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa  § 9a, ods. 8 písm. e ) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je potrebné tento materiál predložiť na rokovanie Miestnej rady MČ Košice - Sever a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever. Prevod majetku je prípadom hodným osobitného zreteľa, nakoľko parkovisko má verejný charakter a bude slúžiť  obyvateľom   mesta.   Mestská  časť   Košice  -  Sever   nemá   vytvorené    podmienky ( materiálne, technické, personálne a finančné ) na zabezpečenie správy a údržby predmetného parkoviska. 

            V zmysle vyššie uvedeného zákona pri prevode majetku mestskej časti z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhoduje miestne zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a zámer previesť majetok  na Mesto Košice je mestská časť povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu miestnym zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a svojej internetovej stránke.

            Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením oznámenia na úradnej tabuli a zverejnením oznamu na internetovej stránke Mestskej časti  Košice - Sever www.kosicesever.sk.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Marián Gaj v.r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             starosta

 

Vyvesené: 06.06.2017                                               

Zvesené:   21.06.2017