Odbornosť a ľudskosť sa dajú skĺbiť

Fotografia z odborného seminára

MČ Košice – Sever v spolupráci s firmou Hartmann Rico s.r.o., pripravila pre svoje opatrovateľky zo Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) a terénne opatrovateľky MČ, odborný seminár na tému: PLIENKOVÝ SEMINÁR A VLHKÁ TERAPIA V LIEČBE DEKUBITOV. Podujatie bolo zamerané na opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť venovanú seniorom umiestnených v ZOS, a seniorom, ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba terénna, nakoľko starí ľudia sú najviac ohrození inkontinenciou, vysokým krvným tlakom, chronickými ranami, či dekubitmi.

„Cieľom seminára bolo informovať opatrovateľky o možnostiach prevencie a liečby najčastejších zdravotných problémov, ktoré vznikajú hlavne u imobilných prijímateľov sociálnych služieb. Chceme aj v tomto smere opatrovateľky naďalej vzdelávať, hlavne za účelom skvalitnenia nami poskytovaných sociálnych služieb“ uviedla Zdenka Sloviková, vedúca oddelenia sociálnych vecí. Seminár sa uskutočnil priamo v priestoroch Zariadenia opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, v Košiciach. Pozostával z odbornej prednáškovej časti s následnou prezentáciou výrobkov (plienok, kozmetiky a materiálu určeného na vlhké hojenie rán), ďalej pozostával z praktických ukážok plienkovania a ošetrovania dekubitov.

„Naše opatrovateľky privítali tento seminár s veľkým nadšením, aktívne sa zapájali do diskusie na uvedené témy, zároveň porozprávali svoje skúsenosti a problémy týkajúce sa danej problematiky. V budúcnosti plánujeme vykonať viac takýchto odborných seminárov s praktickými ukážkami, v ktorých sa budeme zaoberať rôznymi zdravotnými témami. Verím, že tieto semináre budú pre naše opatrovateľky nápomocné nielen po odbornej stránke, ale aj z praktického hľadiska“ skonštatovala v závere Sloviková.