O voľbu poštou požiadalo 59 občanov zo zahraničia

Obyvatelia Severu, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého pobytu, v zahraničí, využili možnosť voľby poštou. „O voľbu poštou požiadali voliči, ktorí majú trvalý pobyt v Mestskej časti Košice – Sever, ale v čase volieb sa zdržiavajú mimo územia SR.  Žiadosti prišli zo Španielska, USA, Grécka, Írska, Belgicka, Ruska, Českej republiky, Nemecka, Holandska, Veľkej Británie. Najviac žiadostí sme tak ako aj po minulé roky zaregistrovali z Českej republiky“ uviedla vedúca Kancelárie prvého kontaktu Mgr. Slávka Vacová.

Miestnemu úradu bolo doručených k 20.1.2012 celkovo 59 žiadostí o voľbu poštou.

Mestská časť na adresu v cudzine, ktorú volič uviedol v žiadosti, najneskôr 35 dní predo dňom volieb (t. j. najneskôr 4. 2. 2012) zašle obálku, ktorá obsahuje:

- hlasovacie lístky - počet bude totožný s počtom zaregistrovaných kandidátnych listín,

- obálku - s odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti); je určená na vloženie jedného hlasovacieho lístka,

- poučenie o spôsobe hlasovania - spôsob úpravy hlasovacieho lístka,

- návratnú obálku

- s heslom „VOĽBA POŠTOU“,

- adresou obecného (mestského, miestneho) úradu ako adresáta a

- adresou voliča v cudzine ako odosielateľa.

Voľba poštou je možnosť voliť pre voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia. Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku.

Prostredníctvom pošty môže voliť:

• volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol zapísaný do osobitného zoznamu, ktorý vedie mestská časť Bratislava-Petržalka

• volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Hlasovanie

Vybrať jeden hlasovací lístok ....

Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady jeden hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky a túto zalepí.

Prednostný hlas ....

Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale započíta sa v prospech kandidujúceho subjektu.

Vložiť hlasovací lístok do obálky ....

Volič musí vložiť hlasovací lístok do obálky s odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti), túto zalepí a vloží do návratnej obálky s heslom „VOĽBA POŠTOU“.

Odoslať návratnú obálku ....

Návratnú obálku odošle poštou. Na návratnej obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa. Na základe nej okrsková volebná komisia vyznačí v zozname voličov, že volič zaslal návratnú obálku. Obálka s hlasovacím lístkom bude vložená do volebnej schránky. Odporúčame obálku odoslať doporučene (volič má doklad o odoslaní zásielky). Poštovné uhrádza volič.

Do výsledku hlasovania bude započítaný hlasovací lístok doručený miestnemu úradu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb, t.j. v piatok 9. 3. 2012.