Návrh zmien VZN č.47

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice – Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice – Sever, Dodatku č. 1 k VZN č. 47 - Trhový poriadok, ktorým sa určujú pravidlá a podmienky predaja tovarov a poskytovania služieb na trhoviskách na území Mestskej časti Košice – Sever a Prílohy č. 2 k VZN č. 47 – Trhový poriadok pre príležitostné trhy, ktoré budú predmetom rokovania na XVI. zasadnutí Miestneho  zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Sever dňa 14. decembra 2016.

K návrhu zmien VZN, Dodatku č. 1 a Prílohy č. 2 k nemu môžu fyzické osoby a právnické osoby v zmysle § 6 ods. 4 cit. zákona v lehote 10 dní od zverejnenia návrhu zmien VZN č. 47, Dodatku č. 1 a Prílohy č. 2 k nemu uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk alebo ústne do zápisnice na MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice.

 

Vyvesené dňa:  25. novembra 2016

Zvesené dňa:    09. decembra 2016