NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Záverečného účtu MČ Košice - Sever za rok 2015 (ďalej len „návrh záverečného účtu“), ktorý bude predmetom rokovania na XIII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dňa 22.6.2016.

K návrhu záverečného účtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej forme (MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice).

 

Vyvesené dňa:  24.5.2016

Zvesené dňa:  8.6.2016