NÁVRH VZN, ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psov

Mestská časť Košice - Sever  v súlade s § 6 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) zverejňuje NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 46 / 2012, ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psov (ďalej len nariadenie), o ktorom má dňa 23. februára 2012 rokovať Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever.

Návrh nariadenia sa zverejňuje jeho vyvesením na úradnej tabuli MČ v budove MÚ MČ Košice – Sever, Festivalové námestie č. 2, 040 01 Košice a na ďalších 7 úradných tabuliach mestskej časti najmenej 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva o návrhu všeobecne záväzného nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle MČ Košice – Sever  www.kosicesever.sk v AKTUALITÁCH  (Úvodná stránka) v tej istej lehote.
 
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené (§ 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení).


Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov (§ 6 ods. 6 zákona o obecnom zriadení). Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním miestneho zastupiteľstva o návrhu nariadenia (§ 6 ods. 7 zákona o obecnom zriadení).


Dátum zverejnenia na www.kosicesever.sk:   08.02.2012
Dátum zverejnenia na úradných tabuliach:     07.02.2012

Uplynutie 10-dňovej lehoty na uplatnenie
pripomienky k návrhu nariadenia:                   17.02.2012