Návrh VZN č. 53

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh  VZN č. 53, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorý bude predmetom rokovania na XXIII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever  dňa 07.03.2018.

K návrhu VZN môžu fyzické osoby a právnické osoby v zmysle § 6 ods. 4 cit. zákona v lehote 10 dní od zverejnenia návrhu VZN uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk alebo ústne do zápisnice na MÚ MČ Košice-Sever, Festivalové nám. 2, Košice.