Návrh VZN č. 50/2016

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh VZN č. 50/2016 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebných kampaní v Mestskej časti Košice - Sever, ktorý bude predmetom rokovania na II. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever dňa 25.02.2019.

K návrhu VZN môžu fyzické osoby a právnické osoby v zmysle § 6 ods. 4 cit. zákona v lehote 10 dní od zverejnenia návrhu VZN uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk alebo ústne do zápisnice na MÚ MČ Košice-Sever, Festivalové nám. 2, Košice.