Návrh VZN 1/2017

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh  VZN č. 1/2017 o chove psov na území MČ Košice - Sever , ktorý bude predmetom rokovania na XXI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever  dňa 13.12.2017.

K návrhu VZN môžu fyzické osoby a právnické osoby v zmysle § 6 ods. 4 cit. zákona v lehote 10 dní od zverejnenia návrhu VZN uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk alebo ústne do zápisnice na MÚ MČ Košice-Sever, Festivalové nám. 2, Košice.