Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019

Mestská časť Košice -Sever v súlade s §6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov s ustanovením §14 ods.3 písm. a). zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Košice- Sever č. 54/2019, ktoré sa mení Všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom.