Návrh programového rozpočtu na roky 2023-2025

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2023 – 2025 (ďalej len „návrh rozpočtu“), ktorý bude predmetom rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever.

K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej forme (MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice).

 

Vyvesené dňa:  2.5.2023