NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MČ KOŠICE – SEVER NA ROKY 2017 – 2019

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2017 – 2019 (ďalej len „návrh rozpočtu“), ktorý bude predmetom rokovania na XVI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever dňa 14.12.2016.

K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice – Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk alebo v písomnej forme (MÚ MČ Košice – Sever, Festivalové nám. 2, Košice).

Vyvesené dňa: 23.11.2016

Zvesené dňa: 8.12.2016

Prílohy: - Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2017 – 2019 (textová časť)
               - Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2017 – 2019 (tabuľková časť)