Mestské zastupiteľstvo: XVII. zasadnutie

Program


Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
zvolávam

XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
18. septembra 2017 (pondelok) od 8.00 hod. 
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 

1.

Zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

Bod č.1

 

2.

Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIV. zasadnutia MZ dňa 27.02.2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

Bod č.2

 

3.

Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XVI. zasadnutí MZ dňa 19.06.2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

Bod č.3

 

4.

Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Predkladá: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta

 

5.

Voľba člena Mestskej rady v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

Bod č.5

 

6.

Voľba predsedu Komisie školstva, športu a mládeže pri MZ v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

Bod č.6

 

7.

Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady v spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

Bod č.7

 

8.

Územný plán zóny Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 – doplnok 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

Bod č.8

 

9.

Oprava grafickej časti dokumentácie Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Myslava 2012
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

Bod č.9

 

10.

Návrh na udelenie ceny PRO URBE
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

Bod č.10

 

11.

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

Bod č.11

 

12.

Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

Bod č.12

 

13.

Dotácie na mládežnícky šport - futbal
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

Bod č.13

 

14.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc: Ulica Skalická, Ulica Svätovavrinecká, Ulica Malokarpatská
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

Bod č.14

 

15.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc: Ulica na Košarisku, Hríbová ulica, Kozáková ulica, Ulica pod Hájmi, Lúčnicová ulica, Plávková ulica, Bedľová ulica
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

Bod č.15

 

16.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice - Ulica na Grunte
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

Bod č.16

 

17.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice - Ulica pri plavárni, a verejných priestranstiev - Račkov park, Feldov park 
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

Bod č.17

 

18.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

Bod č.18

 

19.

Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

Bod č.19

 

20.

Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2016 – informatívna správa
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

Bod č.20

 

21.

Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integr. reg. op. programu, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na živ prostredie a špec. cieľa 4.3.1. pre projekt: Hluková mapa pre Mesto Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.21

 

22.

Predloženie žiadosti o NFP v rámci Int. reg. op. programu, Prior. os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy ...
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

Bod č.22

 

23.

Schválenie spolufinancovania žiadosti mesta Košice o poskytnutie fin. prostr. v rámci rozvojového projektu Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2017 - Podpora rozvoja výchovy formou dostavby ...
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

Bod č.23

 

24.

Prenájom celého objektu a pozemkov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte a areáli zrušených Detských jaslí Obrancov Mieru 18, Košice pre nájomcu Liberta, n. o., Cimborkova 1, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

Bod č.24

 

25.

Prenájom inline oválu a veľkej telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte a areáli ZŠ Bukovecká 17 v Košiciach pre nájomcu ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA o. z.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

Bod č.25

 

26.

Návrh na odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy ZŠ Užhorodská 39, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

Bod č.26

 

27.

Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy Materskej škole Budapeštianska 1, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

Bod č.27

 

28.

Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy Materskej škole Nešporova 28, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

Bod č.28

 

29.

Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy Materskej školy Žiacka 18, Košice a zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 462 zo dňa 24. a 25.06.2004
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

Bod č.29

 

30.

Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy ZŠ Belehradská 21, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

Bod č.30

 

31.

Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy Základnej školy Drábova 3, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

Bod č.31

 

32.

Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy Základnej škole Park Angelinum 8, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

Bod č.32

 

33.

Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – požiarnej zbrojnice súp. č. 1084 na Žiackej 25 v k. ú. Krásna do správy Mestskej časti Košice – Krásna
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.33

 

34.

Zverenie majetku mesta – miestnych komunikácií do správy MČ Košice – Šaca
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.34

 

35.

Zverenie majetku mesta Košice, nachádzajúceho sa na území Mestskej časti Košice – Západ, Luník II (fontána a umelecké diela) 
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.35

 

36.

Zverenie nehnut. majetku mesta Košice „Rekonštrukcia minerálneho zdroja Anička“, „Park Anička (ostatné šport. a rekreačné stavby)“, ... do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.36

 

37.

Odňatie pozemkov v k. ú. Stredné Mesto zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.37

 

38.

Zámena pozemkov medzi mestom Košice a spol. TEMPUS IMMO, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.38

 

39.

Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves a k. ú. Terasa medzi mestom Košice a G. E. a R. N.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.39

 

40.

Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a V. N.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.40

 

41.

Nájom z dôvodu hod. os. zreteľa pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s., za účelom realizácie projektu „Automatická požičovňa mestských bicyklov v meste Košice – bikesharing“ z prostriedkov IROP
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.41

 

42.

Návrh zámeru obstarania koncesie pre projekt - Verejné zdieľanie bicyklov v meste Košice – bikesharing
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.42

 

43.

Prenájom pozemkov pre Mestskú časť Košice – Lorinčík z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.43

 

44.

Prenájom časti pozemku v k. ú. Stredné Mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť KOVMETAL, spol. s r.o. Košice za účelom majetkovo-právneho usporiadania
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.44

 

45.

Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby: „Parkovisko, Krakovská ul. Košice“ pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.45

 

46.

Prenájom časti pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre p. E. za účelom vybudovania príjazdovej komunikácie k rodinnému domu
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.46

 

47.

Prenájom budovy a pozemku za účelom prevádzkovania útulku pre ľudí bez domova pre OÁZA – nádej pre nový život, n. o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.47

 

48.

Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom vybudovania kynologických parkov na Humenskej ulici a v Zuzkinom parku pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.48

 

49.

Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom revitalizácie detských ihrísk na Nešporovej a Trebišovskej ulici pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.49

 

50.

Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby Národného tenisového centra – športový areál nad Popradskou cestou pre NTC Košice, a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.50

 

51.

Prenájom časti pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre spoločnosť eMeM, spol. s r.o. za účelom realizácie stavby: Obytný súbor Nová Terasa – Dopravné napojenie na Tr. SNP z úseku A
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.51

 

52.

Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero za účelom realizácie chodníkov a terénnych úprav v rámci stavby Gréckokatolíckeho chrámu pre Gréckokatolícku cirkev, Farnosť presvätej Bohorodičky ochrankyne z dôvodov hod. os. zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.52

 

53.

Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom revitalizácie venčovísk na Meteorovej a Čingovskej ul. v Košiciach, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.53

 

54.

Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby: Parkovisko na Levočskej ul. v Košiciach, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.54

 

55.

Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Uzamykateľné kontajneroviská“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.55

 

56.

Prenájom častí pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest na Kurskej a Bielocerkevskej ul. v Košiciach, z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.56

 

57.

Prenájom pozemkov v k. ú. Furča za účelom vybudovania šport. areálu a telocvične v rámci realizácie CENTRA ÚPLOVÝCH ŠPORTOV pre obč. združenie Šport - Mládež pre budúcnosť o. z. z dôvodov hod. os. zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.57

 

58.

Rozšírenie predmetu nájmu pre občianske združenie ENJOY THE RIDE v k. ú. Grunt – „Freestyle Academy“
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.58

 

59.

Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Košice – Šebastovce – vodovod a kanalizácia, na pozemkoch mesta Košice, k. ú. Šebastovce, v prospech VVS, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.59

 

60.

Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 749 zo dňa 16. septembra 2013
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.60

 

61.

Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k. ú. Kavečany pre účely stavby: Obchvatová komunikácia ZOO – Kavečany a zrušenie uznesenia MZ č. 448 zo dňa 24. apríla 2008
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.61

 

62.

Dohoda o mediácii vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce – schválenie
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.62

 

63.

Spôsob prevodu pozemku v k. ú. Terasa dobrovoľnou dražbou
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.63

 

64.

Nadobudnutie nehnuteľného majetku v k. ú. Terasa do vlastníctva mesta Košice 
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.64

 

65.

Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia MZ č. 728 zo dňa 27. februára 2017
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.65

 

66.

Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.66

 

67.

Prevod pozemku v k. ú. Terasa na GODOS plus, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.67

 

68.

Prevod pozemku v k. ú. Brody pre TESCO STORES SR, a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.68

 

69.

Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. M. L. a Ing. O. L.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.69

 

70.

Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre T. P.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.70

 

71.

Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre J. G.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.71

 

72.

Prevod pozemkov v k. ú. Jazero pre K. Z., P. F. a MUDr. V. S.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.72

 

73.

Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. M. K. a J. V.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.73

 

74.

Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre V. P.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.74

 

75.

Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre Ing. S. C.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.75

 

76.

Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. I. F. a manželku V.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.76

 

77.

Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Š. B., MUDr. M. M. a Ing. G. P.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.77

 

78.

Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Bc. K. G.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.78

 

79.

Prevod pozemku v k. ú. Terasa pod stavbou vo vlastníctve M. Š. a Bc. M. Š. do bezpodielového spoluvlastníctva 
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.79

 

80.

Prevod vlastníctva majetku mesta v k. ú. Južné Mesto na PhDr. P. G. a JUDr. M. G., PhD., z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.80

 

81.

Prevod časti pozemku v záhradkárskej lokalite v k. ú. Myslava pre S. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.81

 

82.

Prevod časti pozemku v záhradkárskej lokalite v k. ú. Myslava pre Z. J. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.82

 

83.

Prevod pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce do podielového spoluvlastníctva pre JUDr. B. L. a W. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.83

 

84.

Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. M. Č. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.84

 

85.

Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre V. K. a manž. B. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.85

 

86.

Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. P. K. a manž. T. K. 
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.86

 

87.

Prevod pozemkov v k. ú. Huštáky a Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a spol. E-hold a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.87

 

88.

Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť EXPA PRINT, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.88

 

89.

Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť FERONA Slovakia, a. s. 
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.89

 

90.

Prevod pozemku pod stavbou v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť ETERNITY, spol. s r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.90

 

91.

Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Vodárenskú s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.91

 

92.

Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre PhDr. K. T. a Ing. T. T. do bezpodielového spoluvlastníctva
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.92

 

93.

Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. D. R.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.93

 

94.

Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 863 zo dňa 19. júna 2017
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

Bod č.94

 

95.

Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Intranet s.r.o. v dome na ul. Čapajevova č. 8
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

Bod č.95

 

96.

Prevod voľného priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Čárskeho 2, 4, 6, 8 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov 
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

Bod č.96

 

97.

Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SK Realitná s.r.o. v dome na ul. Železiarenská č. 15
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

Bod č.97

 

98.

Predaj nebytového priestoru pre nájomcu JUTY s.r.o. v dome na ul. Komenského č. 22
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

Bod č.98

 

99.

Informácia o projekte Arcidiecéznej charity
Predkladá: p. Raši, primátor mesta
100 Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVI. zasadnutia MZ
       Predkladá: p. Raši, primátor mesta

101
  Interpelácie poslancov MZ

102. Dopyty poslancov MZ

103. Rôzne

104. Záver

MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice 

 

Všetky materiály nájdete tu