Informácia o zmene dopravného značenia na ulici Tomášikova (Tolstého-Komenského)

Dňa 22.10.2018 mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku dopravy a pozemných komunikácií určilo "Osadenie zvislého dopravného značenia B34 (zákaz zastavenia) na ulici Tomášikova 25 na ľavej strane od križovatky s ulicou Tolstého až po ulicu Komenského.

Mestská časť Košice - Sever nemala vopred žiadne informácie o realizácii dopravného značenia, k predmetnej veci nevydala žiadne stanovisko a ani nedisponovala požiadavkami na takúto zmenu od občanov ani tam sídliacich organizácií. Podľa dostupných informácií Mesto Košice začalo v tejto veci konať na základe podnetu občana z Tomášikovej ulice.