Informácia o voľbe prísediacich

v súvislosti s prípravou volieb prísediacich na volebné obdobie 2018 -2021 v súlade so zákonom č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich, predseda Okresného súdu Košice I. určil v zmysle § 74 ods. 2, prísm. a) zákona 757/2004 pre Mestskú časť Košice – Sever prísediacich v počte 28. Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov, je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho. Prísediaci musí byť bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať. Vyzývame občanov, ktorú majú záujem vykonávať funkciu prísediaceho na súde, aby svoj záujem oznámil v termíne do 30.8.2017 osobne, alebo mailom na adresu: kancelariastarostu@kosice.sk. Bližšie informácie podá JUDr. Iveta Pankovičová, tel. číslo:055/6324770