III. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 28.1.2011

 

P o z v á n k a

 

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

III.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever,

 

ktoré sa uskutoční dňa

8. februára 2011 (utorok)  o  15:00 hod.                                                         

 

v zasadačke Miestneho úradu v Košiciach,

Festivalové námestie 2, Košice

 

 

s týmto programom:

 

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

3.      Schválenie programu rokovania

4.      Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

5.      Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever

6.      Organizačné a personálne záležitosti:

a.)    voľba zástupcu starostu, stanovenie okruhu úkonov a činností,  schválenie platu zástupcu

b.)   zriadenie miestnej rady a voľba jej členov

c.)    zriadenie stálych komisií MZ a voľba predsedov a členov

7.      Plán činnosti hlavnej kontrolórky MZ na prvý polrok 2011

8.      Správa o plnení uznesení

9.      Rôzne

a.)    Preplatenie dovolenky bývalej starostke p. Takáčovej

b.)   Schválenie koncepcie poslaneckých dní

c.)    Interpelácie a dopyty

10.  Záver

 

 

 

 

                                                                                            Marián Gaj

                                                                                              starosta