Harmonogram výdaja potravinovej pomoci 2018

Potravinová pomoc na Severe IV.etapa

Harmonogram realizácie Opatrenia 1  – november 2018

Distribucia potravinovej pomoci v rámci realizácie Operačného programu potravinovej a základnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 pre najviac odkázané osoby u nás na Severe začína dňa 14.novembra 2018 -Opatrenie 1. Na realizácii sa podieľa aj Slovenská katolícka charita, pre naše územie zastúpená Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice. Vydávať sa budú potravinové balíčky.

Harmonogram realizácie Opatrenia 1 Košice – Sever

Miesto výdaja

Dátum výdaja potravinovej pomoci

Čas výdaja potravinovej pomoci

Spôsob oslovenia konečných príjemncov

MÚ, Festivalové námestie 2

 

 14.11.2018 

  11.00 – 13.00

Osobné oslovenie/ v spolupráci s oddelením sociálnych vecí MČ

26.11.2018

Zborovská 7

 16.00 – 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vytvorilo zoznam konečných príjemcov pomoci. Okresným koordinátorom je Mgr.Anna Ivanková, kontakt : 0911 711 357.

Overiť si, či ste na zozname, môžete jednoduchým spôsobom. Zatelefonujete, poviete meno a priezvisko a pracovníčka MÚ MČ Košice – Sever, oddelenia sociálnych vecí Vám potvrdí, či ste na zozname konečných príjemcov – kontakt: 055/633 34 85.

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci OP FEAD 2014 - 2020
Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.