Dočasný príležitostný trh spojený s ambulantným predajom pri príležitosti konania kultúrneho podujatia „Od Kataríny po Advent“

 

Starosta mestskej časti Košice - Sever príslušný podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 3 písm. e) Prílohy č. 2 Trhového poriadku pre príležitostné trhy k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Košice - Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Košice - Sever a jeho Dodatku č. 1,  vyhlasuje

 dočasný príležitostný trh spojený s ambulantným predajom pri príležitosti konania kultúrneho podujatia

 

„Od Kataríny po Advent“ 

 

Priestranstvo príležitostného trhu:             Námestie Jána Mathého v Košiciach

 

Dátum dočasného príležitostného trhu:     od 25.11.2021 (štvrtok) do  28.11.2021 (nedeľa)       

 

Predajný čas:                                               9.00 hod - 21.00 hod. 

 

Prevádzkový čas:                                         1 hod pred predajným a po predajnom čase

 

Účastníci príležitostného predaja:              na základe povolenia MČ