Dočasný príležitostný trh hrobovej výzdoby

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 3 ods. 1 zákova č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a dopélnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 3. písm. e) Prílohy č. 2  Trhového poriadku pre príležitnostné trhy k Všeobecne záväznému nariadeniu Mestskej časti Košice - Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever a jeho Dodatku č. 1 

vyhlasuje

Dočasný príležitostný trh hrobovej výzdoby

 

Priestranstvo príležitostného trhu:  Trhoviská MČ Košice - Sever pri OC MIER, Nám. Jána Mathého v Košiciach  a pri OC Merkúr, ul. Němcovej v Košiciach

Dátum dočasného príležitostné trhu: 20.10.2019 (nedeľa), 27.10. 2019 (nedeľa), 01.11.2019 (piatok) a 03.11.2019 (nedeľa)