Deratizácia - jeseň 2017

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice                                                                                                                                        VEREJNÁ VYHLÁŠKA                                                                                                                                                 R o z h o d n u t i e Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach ako orgán príslušný podľa § 3ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvojiverejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej lenzák. č. 355/2007 Z. z.) v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3písm. e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb.o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) nariaďuje totoo p a t r e n i ezabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území mesta Košicev termíne od 09. 10. 2017 do 30. 11. 2017 takto:1. Mesto Košice a jeho mestské časti na celom území mesta Košice - v objektoch v ich správe alebovo vlastníctve a na verejných priestranstvách, a to prostredníctvom subjektov oprávnených naprofesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Potvrdenie o vykonaní deratizáciezaslať tunajšiemu správnemu orgánu do 31. 12. 2017.2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - v ich alebo nimi užívaných alebo spravovanýchobjektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie,vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytovýcha polyfunkčných domoch, skladoch a skládok odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených naprofesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov, a potvrdenie tohto subjektu o vykonaníderatizácie uchovať po dobu 3 mesiacov.3. Fyzické osoby – v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vovlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, a to takto:prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnychškodcov alebo svojpomocne, spotrebiteľsky dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválenéna predmetný účel, a potvrdenie o profesionálnom vykonaní deratizácie alebo pokladničný bloko kúpe prípravku, ktorý bol na predmetný účel použitý, uchovať po dobu 3 mesiacov pre účelyprípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia.Podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku sa vylučuje odkladný účinok prípadne podanéhoodvolania, a to z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, spočívajúceho v ochrane zdravia ľudípred nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia.