Deratizácia - jeseň 2017

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice                                                               
                                                                         VEREJNÁ VYHLÁŠKA
                                                                   
                                                                              R o z h o d n u t i e
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach ako orgán príslušný podľa § 3
ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
zák. č. 355/2007 Z. z.) v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3
písm. e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) nariaďuje toto
o p a t r e n i e
zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území mesta Košice
v termíne od 09. 10. 2017 do 30. 11. 2017 takto:
1. Mesto Košice a jeho mestské časti na celom území mesta Košice - v objektoch v ich správe alebo
vo vlastníctve a na verejných priestranstvách, a to prostredníctvom subjektov oprávnených na
profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Potvrdenie o vykonaní deratizácie
zaslať tunajšiemu správnemu orgánu do 31. 12. 2017.
2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - v ich alebo nimi užívaných alebo spravovaných
objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie,
vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových
a polyfunkčných domoch, skladoch a skládok odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených na
profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov, a potvrdenie tohto subjektu o vykonaní
deratizácie uchovať po dobu 3 mesiacov.
3. Fyzické osoby – v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo
vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, a to takto:
prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych
škodcov alebo svojpomocne, spotrebiteľsky dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené
na predmetný účel, a potvrdenie o profesionálnom vykonaní deratizácie alebo pokladničný blok
o kúpe prípravku, ktorý bol na predmetný účel použitý, uchovať po dobu 3 mesiacov pre účely
prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia.
Podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku sa vylučuje odkladný účinok prípadne podaného
odvolania, a to z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, spočívajúceho v ochrane zdravia ľudí
pred nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia.