Deratizácia - jeseň 2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice                                                                                                                             VEREJNÁ VYHLÁŠKAVECOznámenie o začatí správneho konaniaV súvislosti s priebežnými informáciami o premnožení hlodavcov, najmä potkanov voviacerých častiach mesta Košice, správny orgán z a č í n a v zmysle § 18 zák. č. 71/1967 Zb.o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správne konanievo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 12 ods.2 písm. e) zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Opatrenia spočívajú v povinnostiúčastníkov konania vykonať a preukázať vykonanie regulácie škodcov v záujme zabezpečeniaceloplošnej deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) na území mesta Košice v termíneod 09. 10. 2017 do 30. 11. 2017 vo vymedzených objektoch.