Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 12. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

Pozvánka na XXVI. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice-Sever

XXVI. zasadnutie Miestnej rady Mestskej časti Košice - Sever

                                                                                                                                                          P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXVI. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever,

Mestské zastupiteľstvo: XVIII. zasadnutie

Program


Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
zvolávam

XVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
11. decembra 2017 (pondelok) od 8.00 hod. 
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Odstránenie poruchy

Dňa 30.11.2017 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Jarna č. 15. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Stránky