Úradná tabuľa

OZNÁMENIE

Mestská časť Košice-Sever ako správca trhových miest s ambulantným predajom na území mestskej časti zverejňuje rozhodnutie mestskej časti Košice-Sever o skoršom začatí prevádzky trhoviska MČ Košice-Sever pri OC Mier, na Námestí Jána Mathého v Košiciach od 20.marca 2018 s pokračovaním do 15.novembra 2018. Vyvesené: 06.03.2018 Zvesené: 21.03.2018

Deratizácia - jeseň 2017

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice VEREJNÁ VYHLÁŠKA R o z h o d n u t i e Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach ako orgán príslušný podľa § 3ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o...

Návrh programového rozpočtu na roky 2018 - 2020 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2018 – 2020 (ďalej len „návrh rozpočtu“), ktorý bude predmetom rokovania na XXI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dňa 13.12.2017. K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť,...

Návrh VZN 1/2017

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh VZN č. 1/2017 o chove psov na území MČ Košice - Sever , ktorý bude predmetom rokovania na XXI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever dňa 13.12.2017. K návrhu VZN môžu fyzické osoby a právnické osoby v zmysle § 6 ods. 4 cit. zákona v lehote 10 dní od...

Oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území mesta Košice- mestská časť Sever vstup VSD na cudzie pozemky a do cudzích objektov vo verejnom záujme v priebehu obdobia: máj 2021 - október 2021. Vyvesené: 13.04.2021 Zvesené: 13.05.2021

Návrh programového rozpočtu na roky 2021 - 2023 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2021 – 2023 (ďalej len „návrh rozpočtu“). K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk alebo v...

Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever č. 131 / 2020 zo dňa 14.12.2020 vyhlasuje voľbu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever. Termín doručenia prihlášky do 25.02.2021 do 16.00 hod. Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice –...

Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mestskej časti Košice – Sever

Mestská časť Košice – Sever v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mestskej časti Košice – Sever z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Návrh programového rozpočtu na roky 2021 - 2023 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2021 – 2023 (ďalej len „návrh rozpočtu“). K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk alebo v...

ZÁMER PRENAJAŤ MAJETOK V SPRÁVE MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER SPÔSOBOM PRIAMEHO PRENÁJMU

Mestská časť Košice - Sever podľa ustanovenia § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 75 a nasl. Štatútu mesta Košice a Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice - Sever a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice - Sever, týmto zverejňuje ZÁMER PRENAJAŤ MAJETOK V SPRÁVE MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER SPÔSOBOM PRIAMEHO...

Stránky