Výrub inváznych drevín, stromov, úprava a výsadba

V najbližšie dni stretnete pracovníkov Správy mestskej zelene v Košiciach v MČ Košice-Sever na viacerých miestach, kde budú vykonávať tieto činnosti: Výrub inváznych drevín: 3 ks na Watsonovej ulici oproti Tlačiarňam 1 ks javorovec v Parku duklianskych obetí 1 ks javorovec pri Hroncovej 21 1 ks javorovec pri Tolstého 5 Výrub stromov na základe rozhodnutia: 1 ks javor a 1 ks smrek na Kalvárii...

Pozvánka na zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 12. marca 2021 (piatok) o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 11.03.2021 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Chalupkova 5 v čase od 08.30 hod do 14:00 hod. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Stránky

Návrh programového rozpočtu na roky 2021 - 2023 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2021 – 2023 (ďalej len „návrh rozpočtu“). K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk alebo v...

Stránky