Úradné hodiny v pôvodnom režime od 01.06.2020

Od pondelka 01.06.2020 budú úradné hodiny Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever v pôvodnom režime, samozrejme za dodržania všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení. 

ÚRADNÉ HODINY:

PONDELOK   08:00 - 16:00 hod.

UTOROK       08:00 - 16:00 hod.

STREDA        08:00 - 17:00 hod.

ŠTVRTOK     08:00 - 16:00 hod.

PIATOK         08:00 - 15:00 hod.

Všetci klienti v ZOS sú negatívni

Dnes, 12.05.2020 sa uskutočnilo testovanie klientov v Zariadení opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91 rýchlotestami, ktoré poskytol Košický samosprávny kraj. Všetky výsledky na ochorenie COVID-19 boli negatívne, z čoho sa veľmi tešíme. Už pred dvoma týždňami 27.04.2020 v areáli Miestneho úradu Košice - Sever boli testovaní spoločnosťou Medirex všetci zamestnanci Zariadenia opatrovateľskej služby, výsledky boli samozrejme negatívne. 

Stránky

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania pre stavbu: "Košice - Popradská, Amfiteáter - úprava NN, SO 02 - elektrické vedenia Amfiteáter" na pozemku parc. č. 460/1 v katastrálnom území Severné Mesto.

Vyvesené: 06.05.2020

Zvesené: 21.05.2020

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z.

Stránky