Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že dňa 17. marca 2021 je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: Študentská 16,17,18 v čase od 8:10 hod. do 15:30 hod.

Rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v Mestskej časti Košice - Sever na marec 2021

Jarné upratovanie už klope na dvere. Aj vy sa už tešíte, ako na jar upracete a zbavíte svoje domácnosti zbytočných vecí? Veľkokapacitné kontajnery budú na území mestskej časti rozmiestnené od 16.03.2021 (utorok) - 22.03.2021 (pondelok) na nasledujúcich uliciach: 1. Moravská / Heydukova 2. Gogoľova / Havlíčkova 3. Atletická / Turistická 4. Na Kalvárii / Magdalénska 5. Kostolianska...

Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 12.03.2021 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Ťahanovské riadky 31 v čase od 08.30 hod do 15:00 hod. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici na čas nevyhnutný na opravu poruchy. Zásobovanie pitnou vodou...

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Štefan Hudcovič, Košice – Sever. Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote...

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Ministerstvo vnútra SR, oddelenie stavebného poriadku a odborných činností ako vecne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: "Košice - sever OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu" na pozemku parc č. 3000/1 v kat. území Severné Mesto. Vyvesené: 17.03.2021 Zvesené: 01.04.2021

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti

Dražobník: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, Košice Dátum konania: 13.apríla 2021 o 10:15 hod. Miesto konania: Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice - radničná sála Predmet dražby : spoluvlastnícky podiel nehnuteľnosti byt č.4, Gerlachovská 18, Košice, LV 13420, Košice...

Stránky