Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 19. marca 2021 (piatok) v čase od od 8:10 hod. do 15:30 hod . v úseku Odborárska 13,15,17.

Sčítajte sa

Ak ste seba alebo svojho starého rodiča či dieťa do 18 rokov ešte nesčítali, urobte tak čo najskôr. Do konca sčítania ostáva už len 1 deň.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 18. marca 2021 (štvrtok) v čase od 8:10 hod do 15:30 hod. v úseku Študentská 13,14,15 a v úseku Letná 1,5,7, Komenského 40 a garáže pri Letnej 5 v čase od 10:00 hod. do 14:30 hod.

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 24.03.2021 trvalý pobyt občanovi: Ing. Dušan Oczeljak, nar. 05.06.1964. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever...

Oznámenie o začatí správneho konania č. OU-KE-OSZP3-2021/013939-3

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva oznamuje účastníkom konania začiatok konania vo veci rozhodnutia, či vlastníctvo k vozidlu Ford Siera žlto-zlatej farby, EČV KE-025CU (VIN WFOAXXGBBALU64378), ktoré sa nachádzalo na parkovisku vo vlastníctve mesta Košice, Slobody 12 v Košiciach...

Oznámenie o začatí správneho konania č. OU-KE-OSZP3-2021/013940-3

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva oznamuje účastníkom konania začiatok konania vo veci rozhodnutia, či vlastníctvo k vozidlu Volkswagen Golf striebornej farby, EČV KE-769JV (VIN WVWZZZ1HZPW262856), ktoré sa nachádzalo na parkovisku vo vlastníctve mesta Košice, Krupinská 4 v...

Stránky