Poslanecké dni opäť pravidelne na úrade

Poslanecké dni budú opäť od júna pravidelne na miestnom úrade (Budova Amfiteátra, Festivalové námestie 2, Košice - Sever 

Termín: každú stredu od 16.00 do 17.00 (okrem dní voľna a štátnych sviatkov)

Miesto: Kancelária prvého kontaktu (KPK) na prízemí budovy

Na diskusiu s vami sú pripravení:

1.6.2022 – Ing. Milan Baraník

8.6.2022 – Ing. Viliam Beňo

15.6.2022 – Ing. Jozef Filipko

Odstraňovanie poruchy vody

Dnešný deň 05.04.2022 bude VVS a. s. odstraňovať poruchu na ulici Turistická č. d.14 - bez vody budú ulice Turistická a Atletická v čase cca od 14:30 do 19:00 hod.

Informácie pre majiteľov bytov na Severe, ktorí poskytli ubytovanie odídencom z Ukrajiny

V termíne do 7. apríla 2022 doručiť na MČ Košice-Sever zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi spolu s príslušnými prílohami a predpísanými dokladmi na: Kancelária prvého kontaktu, prízemie Miestneho úradu kontaktná osoba: Mgr. Slávka Vacová info@kosicesever.sk 055 / 632 47 73 Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania a všetky potrebné...

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 04.04.2022 bude VVS a.s. odstraňovať poruchu v našej mestskej časti: na ulici Komenského 58 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 09:30 hod. do 14:00 hod.

Stránky

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2022 - opatrenia

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi pripomína, že v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sú fyzické osoby povinné: Fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Fyzická osoba je povinná konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri manipulácii s otvoreným...

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou MK/A/2022/13464-02/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa vydal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby " Košice - Sever, 7 ZCH - NN" Vyvesené: 08.04.2022 Zvesené: 25.04.2022

Stránky