O koľko prekročíme 80-tku?

Prekročili sme 80%, ale ešte stále sa môžete sčítať dnes do polnoci, kým nedostaneme STOP-ku. Sčítať sa môžete do 24:00 hod. https://eso.scitanie.sk/sk .

Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 19.03.2021 (piatok) bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Ťahanovské riadky od č.d. 17- 81 v čase od 08.30 hod do 14:00 hod. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici na čas nevyhnutný na...

Stránky

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania MK/2021/08088-07/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie zmeny územného konania stavby "Rezidencia Albelli, Alvinczyho a Bellova ul. Košice", k.ú. Severné Mesto. Vyvesené: 31.03.2021 Zvesené: 15.04.2021

Stavebné povolenie č. MK/A/2021/07658-06/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu nazvanú: "Záhradná chata" na pozemku parc. č. 353/26 v katastrálnom území Čermeľ. Vyvesené: 24.03.2021 Zvesené: 08.04.2021

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: "Košice - Sever, Bankov, záhrady - NN", na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 24.03.2021 Zvesené: 08.04.2021

Stránky