Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 25.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Národná trieda 25.

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 22.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Národná trieda 21, Vencová – Magdalénska . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 13:30 . Ďakujeme za...

Od Kataríny po Advent 2022

Srdečne Vás pozývame na podujatie Od Kataríny po Advent, ktoré sa uskutoční v termíne 24.11-27.11.2022 na Námestí Jána Mathého. Pripravený je bohatý program pre malých aj veľkých (nájdete v prílohe) a stánky s chutným občerstvením. Tešíme sa na Vás.

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 02.12.2022 trvalý pobyt občanovi: Igor Matlák, nar. 08.04.1970. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever. Vyvesené: 02...

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Dátum konania dražby: 20.01.2023 o 10:00 hod. Miesto konania dražby: Železničná 98, Považská Bystrica Predmet dražby: nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 6979 v k.ú. Severné mesto, obec Košice-Sever, okres Košice I 1. stavba so súpisným číslom 5240, stojaca na parcele č. 641 - radová garáž 2. pozemok KN C p.č. 641 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2 Obhliadka nehnuteľnosti:...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 30.11.2022 Úložná doba: od 30.11.2022 do 19.12.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Ľuboš Kolesár

Stránky