Výzva na predkladanie žiadostí o nefinančný príspevok vo forme materiálneho plnenia na nákup záhradníckeho materiálu určeného na predzáhradku

Výzva na predkladanie žiadostí spoločenstiev vlastníkov bytov, resp. správcov bytových domov (ďalej len „žiadateľ“) o nefinančný príspevok vo forme materiálneho plnenia na nákup záhradníckeho materiálu (najmä rastlinného materiálu) určeného na predzáhradku

Žiadosť o predĺženie autobusovej linky č.13

Po januárových zmenách v grafikone Dopravného podniku mesta Košice, keď sa v našej mestskej časti zrušila autobusová linka č. 22 a nahradila ju autobusová linka č. 13 so staronovou trasou z rokov 1957-2000 Baňa Bankov - Amfiteáter - Zimná - Námestie Maratónu Mieru - Alvinczyho - Slovenská - Pri hati , Mestská časť Košice – Sever obdržala podnety od občanov vo veci predĺženia autobusovej linky č...

Ľudia nevedia, že nevedia, čo nevedia. Cyklus o bytoch a bývaní 2. časť

Dnes 12.2.2024 bol v Rádiu Regina Východ odvysielaný 2. diel rozhovorov z nášho cyklu o bytoch a bývaní. Hosťom redaktora Miroslava Talavaška bol opäť iniciátor a lektor projektu Mgr. Peter Berinšter ale tiež advokát JUDr. František Svatuška. Rozprávali sa aj o tom prečo niektorých vlastníkov nezaujíma ako správca nakladá s ich peniazmi alebo čo môžu od neho vyžadovať. Vzťah vlastníka bytu k...

NÁVRHY A PRIPOMIENKY K PROJEKTU DOPRAVNÉHO ZNAČENIA ULÍC OBRANCOV MIERU A TOLSTÉHO

Mestská časť Košice-Sever pripravila v spolupráci s mestom Košice projekt dopravného značenia pre ulice Obrancov mieru a Tolstého, ktorý vám predkladáme na pripomienkovanie. V 1. etape projektu máme záujem vytvoriť oficiálne parkovacie miesta pre obyvateľov bez zásahov do zelene zjednosmernením premávky na ulici Obrancov mieru a Tolstého, čím chceme zároveň zvýšiť bezpečnosť...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 24.04.2024 Úložná doba: od 24.04.2024 do 13.05.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Milan Balog Anna Ferčáková Martin Németh Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo...

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE NEHNUTEĽNOSTI V súlade so zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov, oznamujeme konanie dražby nehnuteľností Miesto konania: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21,Košice, dražobná miestnosť, suterén Deň konania: 11.06.2024 o 9.30...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 22.04.2024 Úložná doba: od 22.04.2024 do 10.05.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Ján Bučina Beatrica Gašková Ondrej Hudy Erika Kaddouri Anatolii Kuhal Ing. Ľuboš Molčák...

Stránky