Vydávanie hlasovacích preukazov

Upozorňujeme voličov, že požiadať o hlasovací preukaz je možné osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb t.j. najneskôr 29. 09. 2023 v úradných hodinách.
Zároveň upozorňujeme, že v piatok 29.09.2023 sú úradné hodiny skrátené do 13:00 hod.
 

Rekonštrukcia autobusovej zastávky „Okresný úrad - smer Tesco“

Od 03.04.2023 (pondelok) v čase od 8:00 hodiny sa začína so stavebnými prácami na zastávke „Okresný úrad - smer Tesco“. Rekonštrukcia zastávky si v úvode stavebných prác nevyžaduje zníženie jazdných pruhov na ulici Hlinkova, práce budú realizované v mieste zastávkového pruhu – niky a o prácach bude vodičov informovať dočasné dopravné značenie, ak dôjde k potrebe zúženia jazdných pruhov, vodiči...

Oznam pre obyvateľov

Dňa 6.4.2023 (štvrtok) bude Miestny úrad MČ Košice-Sever z organizačno-technických príčin uzavretý pre verejnosť. Podateľňa bude prijímať podania v čase 8:00-12:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Stránky

Stavebné povolenie MK/A/2023/17594-04/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa povoľuje stavbu s názvom „ Obnova bytového domu Letná 11, 13, Košice “ na pozemku KN-C parcelné číslo 2664 v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 16.08.2023 Zvesené: 31.08.2023

Oznámenie verejnou vyhláškou

Východoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení spoločnosti Enepro, s.r.o. v súvislosti so stavbou "Košice-Kavečany-Nad strelnicou-úprava NN" týmto oznamujeme vlastníkom a užívateľom nehnuteľnosti vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Predpokladaný termín realizácie stavby je v roku 2024. Vyvesené: 16.08.2023 Zvesené: 15.09.2023

Oznámenie

Mestská časť Košice-Sever zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti voliča o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú dňa 30.septembra 2023: volby2023@kosicesever.sk

Stránky