Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 04.04.2022 bude VVS a.s. odstraňovať poruchu v našej mestskej časti: na ulici Komenského 58 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 09:30 hod. do 14:00 hod.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 04. apríl 2022 od 08:00 h do 16:30 h - Bankov, Krupinská, Na Kalvárii, Na šajbe, Račí potok, Stará spisšká cesta, Vencová 6946/373, Za Amfiteátrom 9000, Čičky - majer 05. apríl...

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 01.04.2022 bude VVS a.s. odstraňovať poruchu v našej mestskej časti: -ulica Komenského č.d.58 ,v čase cca od 08:00 do 14:00 -ulica Cimborková č.d.26, v čase cca od 08:00 do 14:00

Stránky

Dražobná vyhláška

Dátum konania dražby: 25.05.2022 o 10:00 hod. Miesto konania dražby: Exekútorský úrad, Hviezdoslavova 1234/4, Trebišov Predmet dražby: spoluvlastnícke podiely z nehnuteľností zapísaných na LV č. 15427 a 15428, katastrálne územie Severné Mesto Vyvesené: 21.04.2022 Zvesené: 25.05.2022

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie kolaudačného konania pre stavbu: " Obnova bytového domu Park obrancov mieru 3,5,7, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 21.04.2022 Zvesené: 06.05.2022

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Úložná doba: od 19.04.2022 do 07.05.2022. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Daniel Klema (odberná lehota do 04.05.2022) Monika Sčisláková Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Obyčajné listové...

Stránky