Pozvánka na 16. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 16. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 21. apríla 2022 (štvrtok) o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever Program: Otvorenie Kontrola uznesení Kultúrne a športové akcie za...

Pozvánka na 15. zasadnutie Komisie sociálnej

P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 15. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 20.04.2022 (streda) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice. Program: Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných Schválenie programu...

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 08.04.2022 bude VVS a. s. odstraňovať poruchu na ulici Moravská 6

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 29.04.2022 Úložná doba: od 29.04.2022 do 09.05.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Silvia Holubová Ľubomíra Kelbelová Jozef Maczko Anna Tóthová Úložná doba: od 29.04.2022 do 17.05.2022...

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby: "Obchodné centrum Košice, Pri hati" na pozemkoch v katastrálnom území Nové Ťahanovce, Severné Mesto a Brody. Vyvesené: 28.04.2022 Zvesené: 13.05.2022

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: "Komplexná obnova bytového domu, Skautská 1, 2, 3, 4, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 27.04.2022 Zvesené: 12.05.2022

Stránky