Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever č. 57/2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov sa dňa 22.03.2023 uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny- marec 2023

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 22.03.2023 od 08:20 hod. do 16:30 hod. - na uliciach Na Kalvárii, Račí potok, Stará spišská cesta 6964, Čičky - majer 2782. 29.03.2023...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - marec 2023

Dávame vám do pozornosti, že od utorka 21.03.2023 do 28.03.2023 v rámci celoročného upratovania v našej MČ Košice - Sever budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery v týchto lokalitách: Moravská / Heydukova, Gogoľova / Havlíčkova, Atletická / Turistická, Na Kalvárii / Magdalénska, Kostolianska, Chalúpkova, Višňová / Urbánkova K dispozícii sú stále aj...

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát: Ladislav Dzurňák, Košice-Sever Písomnosť: Výzva na zaplatenie nedoplatku č. MK/B/2023/268327/00208814/2 zo dňa 22.5.2023 Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, v kancelárii č. 407 E, počas úradných hodín.

Rozhodnutie č. MK/A/12302-06/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, akovecne a miestne príslušný stavebný úrad, predlžuje platnosť stavebného povolenia na stavbu: "Rekreačná chata Andrea, záhradkárska lokalita Severné Mesto, Košice" na pozemku KN-C parcelné číslo 6954/768 v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 29.05.2023 Zvesené: 13.06.2023

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 29.05.2023 Úložná doba: od 29.05.2023 do 16.06.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Ivana Demková Anna Ferčáková Ondreh Hudy Mária Jirkovská Dana Regimun Obyčajné listové zásielky sa...

Stránky