Oznam pre obyvateľov

Dňa 6.4.2023 (štvrtok) bude Miestny úrad MČ Košice-Sever z organizačno-technických príčin uzavretý pre verejnosť. Podateľňa bude prijímať podania v čase 8:00-12:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever č. 58/2023, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Sever č. 44/2009 o čistote a o verejnom poriadku

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov sa dňa 22.03.2023 uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Sever č. 44/2009 o čistote a o verejnom poriadku

Stránky

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa, vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom „ Košice – Sever, Čičky, 4 ZCH – NN“ na pozemkoch KN-E parcelné čísla 5216, 5215 v katastrálnom území Kamenné a na pozemkoch KN-C parcelné čísla 5643/1, 5643/12, 5643/27, 5643/26 v katastrálnom území Kamenné...

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Jaroslav Pálfy, trvale bytom mestská časť Košice - sever Miesto uloženia písomnosti: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice Vyvesené: 01.06.2023 Zvesené: 16.06.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 16.6.2023 v čase od 8:00 hod. do 10:3 hod. sa NEUSKUTOČNÍ.

Stránky