Prerokovanie Zmien a doplnkov č.19/2021 ÚPN HSA Košice

„Mesto Košice , Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021" , ktorá je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta...

Pozvánka na XX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2022 (piatok) o 15. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto navrhovaným...

Pozvánka na XVIII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XVIII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2022 (piatok) o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 06.05.2022 Úložná doba: od 06.05.2022 do 24.05.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Frederika Kovaľovská MVDr. Mariana Mičič Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 06.05.2022 Obyčajné...

VZN č. 56/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytnutia služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice – Sever

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a...

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Ján Jaškiv Naposledy pobyt: Košice - mestská časť Sever Písomnosť č. 100728935/2022 zo dňa 29.04.2022 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1. Vyvesené: 05.05.2022 Zvesené: 20.05.2022

Stránky