Pozvánka na 6. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 11.3.2024

Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývame na 6. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 11.03.2024 /pondelok/ o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie...

Posledný deň na požiadanie o hlasovací preukaz elektronicky

Ilustračné foto: TASR
Dnes 4.3.2024 je posledný deň, kedy môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu na 1. kolo prezidentských volieb elektronicky na adrese volby2024@kosicesever.sk Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi ako meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. V jednej žiadosti...

Protest 22.2.2024

Upozorňujeme vodičov, aby zajtra (22. 2. 2024) v čase od 11:30 do 13:00 počítali s prípadným zdržaním, ak budú prechádzať Watsonovou ulicou a Festivalovým námestím z dôvodu protestu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Zdroj: SITA

Stránky

Oznámenie MK/A/2024/09176-06/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoislavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa, oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení zmeny stavby spojeného s kolaudačným konaním verejnou vyhláškou na stavbu " Záhradná chatka a sklad náradia " , parc. č. 6954/818, 6954/819, k.ú. Severné Mesto. Vyvesené: 05.04.2024 Zvesené: 22.04.2024

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 05.04.2024 Úložná doba: od 05.04.2024 do 11.04.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Dominik Budai Úložná doba: od 05.04.2024 do 23.04.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 03.04.2024 Úložná doba: od 03.04.2024 do 22.04.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Peter Jány, nar. 1986 Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej...

Stránky