Distribúcia potravinových a hygienických balíčkov

Gréckokatolícka eparchiálna charita, ktorá sa podieľa na distribúcii potravinových a hygienických balíčkov, oznamuje občanom Mestskej časti Košice – Sever, ktorí sú poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi, že dňa 13.04.2023 v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. pred Základnou školou Tomášikova 31, Košice . V balíčku sa nachádza okrem iného aj múka, cukor, olej, šošovica, ryža, cestoviny...

Odstraňovanie spadnutého stromu

Na odbočke z Národnej triedy na Vodárenskú prebieha odstraňovanie spadnutého stromu. Prosíme obyvateľov, aby boli vzhľadom na silný nárazový vietor obozretní.

Rekonštrukcia autobusovej zastávky „Okresný úrad - smer Tesco“

Od 03.04.2023 (pondelok) v čase od 8:00 hodiny sa začína so stavebnými prácami na zastávke „Okresný úrad - smer Tesco“. Rekonštrukcia zastávky si v úvode stavebných prác nevyžaduje zníženie jazdných pruhov na ulici Hlinkova, práce budú realizované v mieste zastávkového pruhu – niky a o prácach bude vodičov informovať dočasné dopravné značenie, ak dôjde k potrebe zúženia jazdných pruhov, vodiči...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 02.06.2023 Úložná doba: od 02.06.2023 do 20.06.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Jakub Denci Ľuboš Kolesár Richard Prokop

Stavebné povolenie MK/A/2023/09103-6

Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií p o v o ľ u j e stavbu „ Arméria - Infraštruktúra“ v skladbe stavebného objektu SO 04 Komunikácie a spevnené plochy, ktorá sa bude nachádzať na pozemkoch evidovaných v registri „C“ KN s parcelnými číslami 6927/35, 6928/2, 6928/1, 6929, 6927/29, 6927/40, 6927/30, 6927/36,...

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti : Helena Palečková Naposledy sídlo/pobyt: Košice-Sever Adresát si môže uloženú písomnosť č. 101369754/2023 prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Košice, Železničná 1, 041 90 Košice, v kancelárii č. 134 v úradných hodinách. Vyvesené: 01.06.2023 Zvesené: 16.06.2023

Stránky