Súťaž o najkrajšiu vyzdobenú jarnú predzáhradku / záhradku

Mestská časť Košice - Sever vyhlasuje Súťaž o najkrajšiu vyzdobenú jarnú predzáhradku / záhradku so zaujímavými odmenami pre výhercov. Uzávierka súťaže bude 31. mája 2022 .

Oprava viac ako 200 metrov cesty na Aničke

Mediálne známy úsek cesty na Aničke smerom k prameňu Gajdovka, ktorý nebol dobre vyspádovaný a minulý rok na ňom zostávali mláky vody, bol opravený. Veríme, že nová pokládka asfaltu bude dobrá, čo možno to preveria už najbližšie dni. Bude tak môcť slúžiť svojmu účelu, hlavne pre cyklistov, korčuliarov ale aj pre všetkých návštevníkov tejto známej oddychovo-rekreačnej lokality na Severe.

Oznam - prekopávka cesty ulíc Zvolenská a Palmová

Upozorňujeme obyvateľov na prekopávku cesty na uliciach: Zvolenská, Palmová v termíne od 02.05.2022 do 30.06.2022 z dôvodu montáže nových stožiarov nízkeho napätia a demontáže starých.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 12.05.2022 Úložná doba: od 12.05.2022 do 30.05.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Róbert Benkö Marián Suchodolinský

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania pre stavbu: "Chatová lokalita Suchodolinská", na pozemkoch v katastrálnom území Čermeľ. Vyvesené: 11.05.2022 Zvesené: 26.05.2022

Dražobná vyhláška

JUDr. Marianna Vargová, súdny exekútor, vyhlasuje dražbu nehnuteľnosti. Dátum konania dražby: 07.06.2022 o 10.00 hod. Miesto konania dražby: Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov - sídlo exekútorského úradu Predmet dražby: Spoluvlastnícky podiel v rozsahu 10224/11520 z nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 15212, okres Košice I,...

Stránky