Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Oznámenie

Oznamujeme občanom, že dňa 7.6.2024 (piatok) sa overovanie bude vykonávať len do 12.00 hod.

Pozvánka na 7. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever 13.6.2024

Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývame na 7. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2024 /štvrtok/ o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2,...

Pozvánka na 8. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever 11.6.2024

Komisia rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývame na 8. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever, ktoré sa uskutoční dňa 11.06.2024 (utorok) o 16.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice-...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 28.06.2024 Úložná doba: od 28.06.2024 do 16.07.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Štefan Amrich Jana Begányiová Milan Polák Damian Szramski Róbert Šimko Obyčajné listové zásielky...

Rozhodnutie o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad predlžuje platnosť rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom: "POLYANKA - Polyfunkčný objekt - veterinárna klinika a nájomné apartmány, Pod šiancom, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 28.06.2024 Zvesené: 15.07.2024

Kolaudačné rozhodnutie č. MK/A/2024/15246-05/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje užívanie stavby s názvom: "Stavebné úpravy v byte č. 5, 1. poschodie, Slovenskej jednoty 7, Košice" na pozemku KN-C parcelné číslo 23067 v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 28.06.2024 Zvesené: 15.07.2024

Stránky