Vydávanie hlasovacích preukazov

Upozorňujeme voličov, že požiadať o hlasovací preukaz je možné osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb t.j. najneskôr 29. 09. 2023 v úradných hodinách. Zároveň upozorňujeme, že v piatok 29.09.2023 sú úradné hodiny skrátené do 13:00 hod.

Pozvánka na V. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m V. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 18. septembra 2023 (pondelok) o 15.00 hod . v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Stránky