Oprava poruchy vody

Dnes, 19.12.2022 bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na ulici Slovenského, č. d. 1. Bez vody budú ulice – Slovenského , Gogoľova, Havlíčkova , Watsonova. Predpoklad ukončenia opráv tejto poruchy je cca do 14:00 hod.

Prerušenie dodávky pitnej studenej vody

Dnešný deň 15.12.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Watsonová 19 a Slavkovská 14. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00 hod. Ďakujeme za pochopenie

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 14.12.2022 v čase od 08:00 do 15:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na uliciach Watsonova, Tomášikova a Slavkovská . Odstraňovanie poruchy bude prebiehať konkrétne na Watsonovej 19 , Tomášikovej 20 a Slavkovskej 14...

Stránky

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Mesto Košice, pacovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa oznamuje začatie konania o pred´žení platnosti stavebného povolenia na stavbu "Rekreačná chata Andrea, záhradkárska lokalita Severné Mesto, Košice". Vyvesené: 11.04.2023 Zvesené: 26.04.2023

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Úložná doba: od 04.04.2023 do 22.04.2023. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Branislav Schmidt, Marián Suchodolinský Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: ...

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti : Ing. Ladislav Szoták. Naposledy sídlo/pobyt: Tolstého 20, 040 01 Košice. Adresát si môže Výzvu na zaplatenie nedoplatku č. MK/B/2023/167747/00197116/7 vydanú dňa 28.3.2023 prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, v kancelárii 407E v úradných hodinách. Vyvesené: 04.04.2023 Zvesené: 19...

Stránky