Pracovné stretnutie

Dňa 10.12.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie, zástupcov  MČ Košice – Sever, Okresného úradu Košice - odboru starostlivosti o životné prostredie a Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. , vo veci posúdenia druhu pozemku, ktorý bude súčasťou dopravnej stavby „Okružná križovatka Kostolianska cesta – Národná trieda – Podhradová“. Toto konanie je ďalším krokom, ktorý posunie prípravu, dlho očakávanej križovatky, do ďalšej fázy.

Odstránenie poruchy na Národnej triede

Na Národnej triede č. 12 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len VVS) vykonala zásah do miestnej komunikácie z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode. Mestská časť Košice - Sever ďakuje VVS, a.s. za rýchlu opravu poruchy, ale nestotožňuje sa s nedokončením práce na frekventovanej komunikácií, kde chýba definitívna úprava povrchu vozovky a je tam stále ponechané prenosné dopravné značenie. V zmysle rozhodnutia mesta Košice je termín definitívnej úpravy komunikácie do 20.03.2019.

Štatistické zisťovanie

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. Z tohto dôvodu vybrané domácnosti v našej mestskej časti navštívi zamestnankyňa Štatistického úradu SR p. Gabriela Šuranová, ktorá sa v domácnostiach preukáže služobným preukazom. Domácnosť je povinná podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike poskytnúť požadované údaje.

Šachta na Hlinkovej opravená

Na základe podnetu od občana, ktorý sme obdržali dňa 14.1.2019 v poobedňajších hodinách, vo veci nebezpečného poklopu v komunikácii na Hlinkovej ulici, sme okamžite kontaktovali referát dopravy MMK a žiadali sme o opravu. Predmetná šachta bola okamžite označená prenosným dopravným značením a dnes 17.01.2019 je už šachta opravená privarením . 

Touto cestou by sme sa chceli referátu dopravy MMK poďakovať za promptné riešenie. 

Stránky