Poslanecké dni opäť pravidelne na úrade

Poslanecké dni budú opäť od júna pravidelne na miestnom úrade (Budova Amfiteátra, Festivalové námestie 2, Košice - Sever 

Termín: každú stredu od 16.00 do 17.00 (okrem dní voľna a štátnych sviatkov)

Miesto: Kancelária prvého kontaktu (KPK) na prízemí budovy

Na diskusiu s vami sú pripravení:

1.6.2022 – Ing. Milan Baraník

8.6.2022 – Ing. Viliam Beňo

15.6.2022 – Ing. Jozef Filipko

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 04. apríl 2022 od 08:00 h do 16:30 h - Bankov, Krupinská, Na Kalvárii, Na šajbe, Račí potok, Stará spisšká cesta, Vencová 6946/373, Za Amfiteátrom 9000, Čičky - majer 05. apríl...

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 01.04.2022 bude VVS a.s. odstraňovať poruchu v našej mestskej časti: -ulica Komenského č.d.58 ,v čase cca od 08:00 do 14:00 -ulica Cimborková č.d.26, v čase cca od 08:00 do 14:00

Uvítanie novorodencov

Včera sme oficiálne uvítali na Severe aj našich najmenších obyvateľov. Krásne uspávanky aj veselé detské pesničky im zaspievala skupina Severanka a len to dobré zaprial a malú pozornosť odovzdal zástupca starostu MČ Košice-Sever a prednosta miestneho úradu MČ. Tešíme sa, že v mestskej časti pribúdajú mladé rodiny s deťmi a preto aj tento rok obnovujeme detské ihriská a staráme sa o Sever, aby bol...

Stránky

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou MK/A/2022/13464-02/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa vydal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby " Košice - Sever, 7 ZCH - NN" Vyvesené: 08.04.2022 Zvesené: 25.04.2022

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. zabezpečuje prípravné práce a realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorá je vyvolaná nevyhovujúcim stavom jesvujúcej NN vzdušnej siete. Názov stavby: "Košice ul. Zvolenská, Palmová - úprava NN a DP". Stavba (vrátane prípravných prác) bude realizovaná od 04/2022. Východoslovenská distribučná, a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom...

Stavebné povolenie 69/2022-002/KnH - verejná vyhláška

Obec Kostoľany nad Hornádom, príslušná na základe určenáa OÚ Košice, predlžuje platnosť stavebného povolenia na dočasnú stavbu "KS_ZST ZS a RR bod Za Studienkou".

Stránky