Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
10/2011 05.05.2011 B-KOMPLEX s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva B-KOMPLEX 102011
80/2013 08.11.2013 ASANARATES s.r.o. 945.00€ Zmluva o dielo č. 80/2013
55/2015 12.11.2015 Mesto Košice 15.58€ Rozhodnutie - zmena výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
72/2017 09.10.2017 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme
64/2019 21.06.2019 Reedukačné centrum Bankov 15, 040 31 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
54/2021 31.12.2021 PB Capital Slovakia s.r.o. Nájomná zmluva
7000770 10.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
56/2013 08.08.2013 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam hromadná licenčná zmluva 56/2013
12/2015 26.03.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna
41/2017 15.05.2017 JUDr. Richard Šmída Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
31/2019 21.03.2019 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Kúpna zmluva
16/2021 26.02.2021 Správcovské bytové družstvo IV Košice Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov
40/2002 10.02.2011 Benjamín Kostsánsky 3600.00€ Zmluva o nájme pozemku
51/2012 29.10.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 22077.45€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri rozšírení ihriska v školskom areáli ZŠ Polianska 1 v Košiciach
45/2014 12.08.2014 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva
65/2016 07.12.2016 Ing. Peter Slávik Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
56/2018 08.11.2018 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 14/2018/227
42/2020 08.10.2020 Gastroservis MM, s.r.o. Rámcová dohoda
8/2012 07.03.2012 Základná škola, Tomášikova 31, Košice 191.85€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 252012012
57/2013 31.07.2013 Bontonfilm a.s. Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná zmluva k ich užívaniu
59/2013 30.07.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
22/2016 14.04.2016 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
14/2018 10.04.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
4/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1020112715 – Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2020
46/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 22/41/012/28 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

Stránky