Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
13/2018 05.04.2018 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 so sídlom: Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
20/2017 13.04.2017 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
45/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 22/41/012/27 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
64/2020 10.12.2020 Slovenská republika- Štatistický úrad SR Zmluva o výpožičke
91/2013 22.10.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda
64/2019 21.06.2019 Reedukačné centrum Bankov 15, 040 31 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
56/2013 08.08.2013 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam hromadná licenčná zmluva 56/2013
34/2018 07.06.2018 Mgr. Vladimír Vágási Darovacia zmluva
41/2017 15.05.2017 JUDr. Richard Šmída Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
5/2016 03.02.2016 JUDr. Martin Fabián - advokát Zmluva o právnej pomoci
16/2021 26.02.2021 Správcovské bytové družstvo IV Košice Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov
45/2014 12.08.2014 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva
90/2019 07.11.2019 Vojtech Karaba - Minerva Zmluva o vysporiadaní a úhrade nákladov za dodávku elektrickej energie
36/2013 30.05.2013 ELD, spol. s r.o. Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
56/2018 08.11.2018 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 14/2018/227
52/2017 12.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001340
21/2016 14.04.2016 Stredisko sociálnej pomoci mesta Dohoda o zrušní zmluvy č. 28/2013
36/2021 04.06.2021 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo - číslo zhotoviteľa: 2021/GA/01/006
66/2014 13.11.2014 Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Zmluva č.66/2014
3/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č.5 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody – rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
12/2019 01.03.2019 Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
72/2017 09.10.2017 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme
7000770 10.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
43/2016 03.08.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
44/2016 10.08.2016 Kupujúci: Emília Vranová Zmluva o kúpe predajného stánku

Stránky