Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
16/2021 26.02.2021 Správcovské bytové družstvo IV Košice Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov
40/2002 10.02.2011 Benjamín Kostsánsky 3600.00€ Zmluva o nájme pozemku
51/2012 29.10.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 22077.45€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri rozšírení ihriska v školskom areáli ZŠ Polianska 1 v Košiciach
45/2014 12.08.2014 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva
65/2016 07.12.2016 Ing. Peter Slávik Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
56/2018 08.11.2018 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 14/2018/227
42/2020 08.10.2020 Gastroservis MM, s.r.o. Rámcová dohoda
8/2012 07.03.2012 Základná škola, Tomášikova 31, Košice 191.85€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 252012012
57/2013 31.07.2013 Bontonfilm a.s. Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná zmluva k ich užívaniu
21/2016 14.04.2016 Stredisko sociálnej pomoci mesta Dohoda o zrušní zmluvy č. 28/2013
13/2018 05.04.2018 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 so sídlom: Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
3/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č.5 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody – rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
45/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 22/41/012/27 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
10/2011 05.05.2011 B-KOMPLEX s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva B-KOMPLEX 102011
80/2013 08.11.2013 ASANARATES s.r.o. 945.00€ Zmluva o dielo č. 80/2013
55/2015 12.11.2015 Mesto Košice 15.58€ Rozhodnutie - zmena výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
72/2017 09.10.2017 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme
64/2019 21.06.2019 Reedukačné centrum Bankov 15, 040 31 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
75/2017 13.10.2017 Ing. Jozef Filipko Darovacia zmluva
65/2019 26.06.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o., Kavečianska cesta 23, 040 01 Košice – Mestská časť Sever Dohoda o vysporiadaní technického zhodnotenia nehnuteľnosti
42_2021 15.09.2021 K13 - Košicské kultúrne centrá Nájomná zmluva
2004 10.02.2011 Verejná knižnica Jána Bocatia Dohoda o odbere elektrickej energie
55/2013 08.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 20.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov 55/2013
13/2015 31.03.2015 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. 05/2015
42/2017 15.05.2017 MVDr. Branislav Gajdoš Mimosúdna dohoda o urovnaní práv

Stránky