Zmluva o užívaní a úhrade prevádzkových nákladov za užívanie nebytových priestorov

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Mesto Košice
Cena: 
2 760.00€
Číslo dokladu: 
25/2013

1. Správca má na základe Zmluvy č. 472/2004 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 7. 6. 2004 v správe nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. poschodí v nebytovom dome na Národnej triede č. 56 v Košiciach, súpisné číslo 211 na parcele 5519/5, k. ú. Severné Mesto o celkovej výmere 152,2009 m² (ďalej len nebytové priestory). Pôdorys nebytových priestorov je uvedený v grafickej prílohe č. 1 k tejto zmluve.

2. Správca prenecháva nebytové priestory uvedené v ods. 1 tohto článku mestu Košice do užívania pre účely zriadenia a následnej prevádzky Mestskej polície, Stanice MsP Sever.

3. S užívaním nebytových priestorov budú poskytované aj služby spojené s užívaním týchto nebytových priestorov a to: - dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, - dodávka vody a odvádzanie odpadovej vody, - dodávka elektrickej energie.

4. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných vzťahov pri užívaní nebytových priestorov a stanovenie spôsobu úhrady nákladov za užívanie nebytových priestorov.