Zmluva o poskytovaní stravovania č. 27 / 2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Eva Imrová
Cena: 
115 459.00€
Číslo dokladu: 
27/2013

Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností poskytovateľa a objednávateľa pri zabezpečovaní služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a) na poskytovanie celodenného stravovania 7 dní v týždni pre 15 klientov umiestnených v Zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch 91 v Košiciach (ďalej len ako zariadenie)
b) príprava jedného teplého hlavného jedla – v počte cca 40 pre klientov opatrovateľskej služby MČ Košice – Sever, vrátane donášky stravy priamo do domácnosti klientov, počas 5 pracovných dní v týždni