Zmluva o poskytovaní služieb - lekáreň Verbena 14/2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
VERBENA KOŠICE s. r. o.
Číslo dokladu: 
14/2013

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s poskytovaním služieb v oblasti zabezpečenia dodávok liekov, zdravotníckych pomôcok, a dietetických prípravkov – poskytovanie služieb v oblasti lekárnictva pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, 040 01 Košice.


2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby presne definované touto zmluvou pravidelne v pracovných dňoch, v presne vymedzenom rozsahu, na základe telefonickej, respektíve e – mailovej objednávky.


3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za riadne a včas poskytnuté služby podľa tejto zmluvy odplatu podľa ďalej uvedených podmienok.