ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Tomáš Szabadoš – TOSZA
Číslo dokladu: 
53/2012
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre mestskú časť kuriérsku službu podľa požiadaviek mestskej časti na území mesta Košice doručovaním zásielok adresátom najneskôr v deň nasledujúci po ich prevzatí na doručenie od mestskej časti.