Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 07/2011

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Ing. Matilda Duditšová, Polárna 8, 040 12 Košice
Číslo dokladu: 
18/2012

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov číslo zmluvy 07/2011 (interné číslo zmluvy 18/2012). Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť  pre odberateľa v zmysle tejto zmluvy:

  1. audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011 v súlade so zákonom  č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov  a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2011,
  2. audit súladu výročnej správy za rok 2011 zostavenej podľa § 20 zákona 431/2002 Z.z. v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou.

Dojednaná cena: 26,-EUR/hod. vrátane všetkých vedľajších nákladov. Predpokladaný počet hodín potrebný na spracovanie – 50 hodín.