Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 70/2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Centrum pre filantropiu, n.o.
Cena: 
330.00€
Číslo dokladu: 
70/2013

1.    Na základe rozhodnutia Správnej rady poskytovateľa zo dňa 18.06.2013 s cieľom „poskytovanie sociálnej pomoci“, poskytovateľ poskytne príjemcovi finančný príspevok vo výške 330 euro (slovom tristo tridsať euro) (ďalej len „finančný príspevok“) na projekt „Zariadenie opatrovateľskej služby”.

2.    Finančný príspevok je poskytnutý na základe žiadosti príjemcu o podporu, zo dňa 15.05.2013 do grantového programu „Zamestnanecký grantový program spoločnosti Siemens, s.r.o.“ a je účelovo viazaný na realizáciu tohto projektu, ktorého popis a rozpočet tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č.1.

3.    Poskytovateľ odovzdá príjemcovi finančný príspevok prevodom na účet príjemcu uvedený v záhlaví tejto zmluvy, po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami v termínoch uvedených v Prílohe č. 2 – Podmienky poskytnutia finančného príspevku, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.