Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 95/2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Richard Bartoš – R-MEDIA
Cena: 
2 391.00€
Číslo dokladu: 
95/2013
  1. Na základe Zmluvy č. 226/2005 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 20.4.2005 v znení neskorších dodatkov má prenajímateľ v správe budovu číslo súpisné 2269 na parc. č. 462/2 – budova Ekran v objekte Amfiteátra, na Festivalovom námestí č. 2 v Košiciach, katastrálne územie Severné mesto, zapísanú na LV č. 11620, ktorá je vlastníctvom Mesta Košice (ďalej len Budova).
  2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania kancelárie č. 101, 101a a časť kancelárie č. 102 celkove o výmere 65 m² nachádzajúce sa na 1. poschodí v Budove.