Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Cena: 
199.86€
Číslo dokladu: 
74/2013
Košický samosprávny kraj je vlastníkom nehnuteľnosti - budovy AB+škola so súpisným číslom 1942, nachádzajúcej sa na ulici Watsonova 61 v Košiciach, na pozemku s parcelným číslom 1409, evidovanej Správou katastra Košice I., v liste vlastníctva 9344 katastrálne územie Severné mesto, obec Košice - Sever, okres Košice I. Prenajímateľ má túto nehnuteľnosť na základe Zmluvy o výkone správy č. SN-6/2003 zo dňa 28.04.2003 a jej dodatkov zverenú do správy a je oprávnený uvedenú nehnuteľnosť prenajímať.
Prílohy: